Adatkezelési Szabályzat


JEGYMESTER KFT.
Adatkezelési szabályzat

I. Az adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei:


Az Adatkezelő neve:

Jegymester Kft.

Székhelye és postai címe:

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Cégjegyzékszáma:

01-09-369537

Adószáma:

12033791-2-42

E-mail címe:

info@jegymester.hu

Honlapjának címe:

www.jegymester.hu

Telefonos ügyfélszolgálat:

+36-1-302 3333

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

info@jegymester.hu

Telefax:

+36-1-302-3332

Panaszkezelés helye és elérhetőségei:

info@jegymester.hu

Munkanapokon 10.00 - 16.00 óra között

Tárhely szolgáltató neve:

INTEGRITY Kft.

Tárhely szolgáltató címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

Az Adatkezelő adatkezelési szabályzata elérhető a www.jegymester.hu weboldal kezdő oldalának láblécében.

II. Az adatfeldolgozók megjelölése, elérhetőségei
Az adatokat a Adatkezelő maga dolgozza fel, azokat adatfeldolgozásra nem továbbítja. 

III. Az adatkezelés célja
 Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az adatkezelő az adatokat regisztráció, belépőjegyvásárlás illetve egyéb termék vásárlása, valamint elektronikus reklámlevelek küldése céljából kezeli.
Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló beazonosítása, a megrendelés rögzítése, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldésének, a megrendelésről történő számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók jegyvásárlás céljából történő nyilvántartása.

IV. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere, az adatkezelés elvei
Az adatkezelésről az alábbi jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.);
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
 • az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglaltak. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos mindennemű adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
A Szolgáltató/Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Szabályzat egyoldalú módosítására. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása esetén a Adatkezelő a Felhasználót a változások www.jegymester.hu oldalon történő közzététele útján értesíti. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

V. A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A weboldalon történő regisztráció során kötelezően megadandó adatok a következőek: vezeték és keresztnév, e-mail cím, cím. A Felhasználó további döntése, hogy megadja-e a telefonszámát vagy sem. Az Adatkezelés célja a weboldalon található jegyértékesítési szolgáltatás biztosítása, a megrendelés leadása, annak kiszolgálása, valamint a számviteli kötelezettség teljesítése.
A jegyvásárlás során kezelt adatok a következőek: vezeték és keresztnév, telefonszám (opcionális), e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, a számla kiállításához megadott név, számlázási cím., dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, esetlegesen ajándékkártya száma.

Regisztráció, belépőjegy-vásárlás esetén az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés

Elektronikus hírlevélre történő feliratkozás során kezelt adatok a következőek: név, e-mail cím. A megadott adatokat a Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozás útján– meg nem tiltja. A feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen bekezdésben megjelölt személyes adatait a Adatkezelő kezelje. Az adatkezelés célja ebben az esetben a Felhasználónak egyéni, személyre szabott hírlevelek, akciós ajánlatok küldése, a Adatkezelő által megszabott gyakorisággal. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

VI. Adatok megismerésére jogosult személyek köre
A Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. 
A szolgáltatás igénybevétele során az adatlapon Felhasználó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa az adott rendezvény szervezőjének abból a célból, hogy a rendezvény szervezője a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy a nézőt bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon is tájékoztatást adhasson, illetve a jegyek visszaváltását vagy becserélését közvetlenül intézhesse.
Az adatok megismerésére a Jegymester Kft. alkalmazottai jogosultak.

VII. Adatbiztonsági intézkedések
A Adatkezelő az adatkezelési műveletek során a lehető legnagyobb gondossággal jár el és biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.
A Adatkezelő az elektronikus jegyértékesítés területén a személyes adatok biztonsága érdekében a legmodernebb eszközöket, eljárásokat, szoftvereket alkalmazza.
A Adatkezelő megteszi azokat a technikai, szervezési, intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Felhasználó adatvédelmére vonatkozó szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelés során a Adatkezelőnek törekednie kell a személyes adatok magasabb szintű védelmére, a technika fejlődésével lépést tartva, mindig a legmodernebb adatvédelmi rendszert alkalmazva.
A Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a Felhasználó adataihoz csak az arra jogosultak férjenek hozzá.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a hálózati fenyegetéstől védje a Felhasználókat az elektronikus kommunikáció és vásárlás során is.
A Adatkezelő informatikai rendszerének védelmét minden elérhető és a piacon fellelhető legmodernebb eszközzel biztosítja, valamint a Adatkezelő a biztonságról mind szerverszintű mind alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik.
Adatkezelő minden személyes adat kezelése előtt figyelemfelhívóan és egyértelműen tájékoztatja Felhasználót a kezelt személyes adatok köréről, a megismerésre jogosultakról valamint az adatkezelés céljáról és elveiről.
Minden más esetben, ha a személyes adatokat a Adatkezelő az eredeti, általa korábban megjelölt adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja és hozzájárulását kéri.

VIII. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Felhasználó továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését is, és ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot a Adatkezelő helyesbíti.

Amennyiben a Felhasználó tájékoztatást kér személyes adatainak kezelésével kapcsolatban vagy tiltakozik személyes adatának kezelése ellen, a Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. A tájékoztatás iránti kérelmet valamint a tiltakozást Felhasználónak e-mailben, az info@jegymester.hu címre kell eljuttatni.

Ha a Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, úgy az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a Felhasználó a Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, a Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.
A személyes adatot törölni kell, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett az Infotv. alapján kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

IX. További jogérvényesítési lehetőségek:
Kérdéseivel elsődlegesen forduljon a Adatkezelőhöz, az info@jegymester.hu e-mail címen.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárását is kezdeményezheti (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: Tel: (06 1) 457 7100; e-mail: info@naih.hu).
Amennyiben a Felhasználó tiltakozása elutasításra kerül, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Adatkezelővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra - a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:

 •  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Adatkezelő írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu    

Utolsó változás kelte: 2017. március 1.

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×